Archiv dokumentů

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Železné Horky

Oznámení o možnosti převzít písemnost podle § 25 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů - SPÚ

Usnesení zastupitelstva obce ze dne 19.10.2023

Rozpočtové opatření 9/2023

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení

Veřejná vyhláška - oznámení - zahájení vodoprávního a stavebního řízení - upuštění od ústního jednání

AKCE: žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení k vodnímu dílu

"Staré Ransko splašková kanalizace s čištěním odpadních vod na ČOV  Krucemburk"

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 19.10.2023 od 18.30 hod

Záměr - Dodatek č. 7 - LDO

Záměrem Obce Žižkovo Pole je schválení Dodatku č. 7 ke smlouvě pachtovní mezi podílnickými obcemi Lesního družstva obcí a Lesním družstvem obcí se sídlem v Přibyslavi ze dne 17. 5. 2018.