ÚŘEDNÍ DESKA

 

7.3.
2016

Oznámení o vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí

Katastrání operát obnovený přepracováním na digitální katastrální mapu v k.ú. Žižkovo Pole obce Žižkovo Pole bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu v Žižkově Poli, č.p. 9, a to ve dnech od 22.4.2016 do 5.5.2016 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

7.3.
2016

Oznámení o vyložení obnoveného operátu k veřejnému nahlédnutí

Katastrální operát  obnovený přepracováním na digitální  katastrální mapu v k.ú. Macourov obce Žižkovo Pole  bude předložen k veřejnému nahlédnutí v budově Obecního úřadu  v Žižkově  Poli, č.p. 9, a to  ve dnech  od  22. 4. 2016 do  5. 5. 2016 a s možností uplatnění námitek proti jeho obsahu.

18.2.
2016

Veřejná vyhláška

Stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny zaplavového území drobného vodního toku Bělá v úseku říční kilometr 0,00 - 8,425, katastrální území Macourov, Cibotín a Česká Bělá, obce Žižkovo Pole, městys Česká Bělá, obec s rozšířenou působností Havlíčkův Brod, Kraj Vysočina.

21.1.
2016

Veřejná vyhláška

Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Kraje Vysočina pro společné jednání a vyhodnocení vlivů na udržitený rozvoj území.

18.1.
2016

Oznámení o vydání opatření obecné povahy

Ministesrtvo zemědělství jako příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 25 odst. 4 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně něketrých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, podle ustanovení § 173 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb. , správní řád, ve znění pozdějších předpisů , ozanmuje vydání opatření obecné povahy čj. 148/2016-MZE-1520 ze dne 12.ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Labe, opatření obecné povahy  čj. 152/2016-MZE-15120 ze dne 12-ledna 2016, kterým vydalo lán Národní plán povodí Odry a opatření obecné povahy čj. 154/2016-MZE-15120 ze dne 12.ledna 2016, kterým vydalo Národní plán povodí Dunaje.

4.11.
2015

Rozpočtový výhled

Rozpočtový výhled 2012-2015

Rozpočtový výhled 2014-2017

Rozpočtový výhled 2015-2018

16.10.
2014

ÚZSTVM - údaje o nemovitostech s nedostatečně identifikovaným vlastníkem

Údaje o nemovitostech, jejichž vlastníci nebo jiní oprávnění nejsou označeni dostatečně určitě v katastru nemovitostí, aktualizované k datu 1. 10. 2014.

Seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem zveřejněný na webových stránkách Úřadu spolu s výzvou a informací pro občany: http://www.uzsvm.cz/nedostatecneurcite-urcite-identifikovani-vlastnici v třídění podle Územních pracovišť „Úřadu“ a okresů, bude nadále pravidelně čtvrtletně akualizován.

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12