<STRONG>SBĚRNÝ DVŮR</STRONG>

Provoz zahájen

Provozní doba:

Středa:     17:00 - 18:30

Sobota        9:00 - 11:00

Sběrný dvůr byl určen pro následující druhy odpadů :

o s t a t n í
 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly
15 01 02 Plastové obaly
15 01 03 Dřevěné obaly
15 01 05 Kompozitní obaly
15 01 06 Směsné obaly
15 01 07 Skleněné obaly
15 01 09 Textilní obaly
16 01 03 Pneumatiky
16 01 12 Brzdové destičky neuvedené pod číslem 16 01 11
16 01 15 Nemrznoucí kapaliny neuvedené pod číslem 16 01 14
16 01 19 Plasty
16 01 20 Sklo
16 01 22 Součástky jinak blíže neurčené
17 01 01 Beton
17 01 02 Cihly
17 01 03 Tašky a keramické výrobky
-      17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06
17 02 01 Dřevo
17 02 02 Sklo
17 02 03 Plasty
17 04 11 Kabely neuvedené pod 17 04 10
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady neuvedené pod čísly 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03
20 01 01 Papír a lepenka
20 01 02 Sklo
20 01 10 Oděvy
20 01 11 Textilní materiály
- 20 01 25 Jedlý olej a tuk
20 01 28 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené pod číslem 20 01 27
20 01 34 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 20 01 33 – pouze v případě, jedná-li se o nekompletní zařízení, které nelze předat v režimu zpětného odběru
20 01 36 Vyřazené elektrické a elektronické zařízení neuvedené pod čísly 20 01 21, 20 01 23  a 20 01 35 -– pouze v případě, jedná-li se o nekompletní zařízení, které nelze předat v režimu zpětného odběru
20 01 38 Dřevo neuvedené pod číslem 20 01 37
20 01 39 Plasty
20 01 40 Kovy
20 02 01 Biologicky rozložitelný odpad
20 02 02 Zemina a kameny
- 20 02 03 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
20 03 01 Směsný komunální odpad
20 03 07 Objemný odpad
 
n e b e z p e č n é
 
-   15 01 10* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
-   15 01 11* Kovové obaly obsahující nebezpečnou výplňovou hmotu (např. azbest) včetně prázdných tlakových nádob
- 15 02 02* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
-   16 01 07*  Olejové filtry
-   16 01 13*  Brzdové kapaliny
-   16 01 14*  Nemrznoucí kapaliny obsahující nebezpečné látky
- 16 01 21* Nebezpečné součástky neuvedené pod čísly 16 01 07 až 16 01 11 a 16 01 13 a 16 01 14
16 06 01*  Olověné akumulátory - pouze v případě, jedná-li se o nekompletní zařízení, které nelze     předat v režimu zpětného odběru
16 06 02*  Nikl-kadmiové baterie a akumulátory -– pouze v případě, jedná-li se o nekompletní zařízení, které nelze předat v režimu zpětného odběru
- 17 01 06* Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků obsahující nebezpečné látky 
-   17 04 10*  Kabely obsahující ropné látky, uhelný dehet a jiné nebezpečné látky 
-   20 01 13*  Rozpouštědla
-   20 01 21*  Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
-   20 01 26*  Olej a tuk neuvedený pod číslem 20 01 25
-   20 01 27*  Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
-    20 01 33* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 16 06 01, 16 06 02 nebo pod číslem 16 06 03 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie - pouze v případě, jedná-li se o nekompletní zařízení, které nelze předat v režimu zpětného odběru
-   20 01 35* Vyřazené elektrické a elektronické zařízení obsahující nebezpečné látky neuvedené pod čísly 20 01 21 a 20 01 236) - pouze v případě, jedná-li se o nekompletní zařízení, které nelze předat v režimu zpětného odběru
-    20 01 37* Dřevo obsahující nebezpečné látky
 
Použité elektrozařízení z domácností nebude přijímáno v režimu zákona o odpadech, ale jako zpětně odebrané výrobky. Sběrný dvůr je místem zpětného odběru elektrozařízení.
 
Ekolap,  Ecobat, Asekol, Elekrowin
 

Přiložené soubory